Stowarzyszenie – Zbliżamy z naturą!

Poznaj NAS!

Stowarzyszenie Zbliżamy z naturą!, powstało z potrzeby i chęci propagowania pozytywnych wzorców, zachowań i fundamentalnych wartości, przyczyniających się do pogłębiania świadomości i odpowiedzialności wśród społeczeństwa, w kwestiach dotyczących ochrony środowiska naturalnego i klimatu, jak również wspierania wszelakich postaw proekologicznych o charakterze edukacyjno-informacyjnym na trenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie „Zbliżamy z Naturą” to niezależna organizacja pozarządowa, której celem jest promowanie odnawialnych źródeł energii oraz edukacja społeczności wiejskich i miejsko-wiejskich na temat korzyści z ich wykorzystania. Jest to stowarzyszenie założone przez grupę specjalistów z dziedziny energii odnawialnej i entuzjastów zrównoważonego rozwoju.

Stowarzyszenie podejmuje wiele działań mających na celu promowanie i edukację w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). Organizuje regularne spotkania informacyjno-edukacyjne dla sołectw i mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, gdzie omawiane są różne formy odnawialnych źródeł energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna i biomasa.

Podczas tych spotkań, eksperci z Stowarzyszenia przedstawiają korzyści wynikające z wykorzystania OZE, zarówno te środowiskowe, jak i ekonomiczne. Edukują lokalne społeczności na temat efektywności energetycznej, oszczędności kosztów i długoterminowych korzyści dla środowiska naturalnego i zdrowia publicznego. Ponadto, prowadzą szkolenia na temat dostępnych programów dotacyjnych, które mogą ułatwić mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorstwom przejście na odnawialne źródła energii.

Stowarzyszenie „Zbliżamy z Naturą” pracuje także nad przekształceniem badań i innowacji w dziedzinie energii odnawialnej w praktyczne rozwiązania, które mogą być zastosowane w codziennym życiu. W ramach swojego zaangażowania w społeczności lokalne, Stowarzyszenie często współpracuje z samorządami lokalnymi, naukowcami, inżynierami i przedsiębiorcami, aby wspierać projekty związane z energią odnawialną na lokalnym poziomie.

Wszystko to sprawia, że Stowarzyszenie „Zbliżamy z Naturą” odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski, promując zrównoważone źródła energii i edukując społeczność na temat ich znaczenia.

Zapraszamy do wspólnego działania i współpracy na rzecz… Zbliżania z naturą!