Stowarzyszenie – Zbliżamy z naturą!

Nasze Projekty

Dla gmin oraz mieszkańców

Program "czyste powietrze"

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program zainicjowany przez polski rząd, którego głównym celem jest walka ze smogiem i poprawa jakości powietrza w Polsce. Program ten został wprowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w 2018 roku.

W ramach programu „Czyste Powietrze”, właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę starych, nieefektywnych systemów grzewczych na nowoczesne, ekologiczne i bardziej efektywne źródła ciepła. Program obejmuje także dofinansowanie do termomodernizacji budynków, co oznacza poprawę izolacji termicznej domów, aby zmniejszyć ich zapotrzebowanie na energię.

„Czyste Powietrze” ma na celu nie tylko poprawić jakość powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ogrzewania, ale także pomóc gospodarstwom domowym obniżyć koszty energii i zwiększyć komfort mieszkańców.

Program jest otwarty dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, bez względu na ich dochody. Wysokość dofinansowania zależy od dochodów beneficjenta oraz od rodzaju planowanych prac – może to być dotacja, pożyczka, lub kombinacja obu form wsparcia.

„Czyste Powietrze” jest ważnym krokiem w kierunku poprawy jakości powietrza w Polsce, kraju, który przez wiele lat borykał się z problemem zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w sezonie grzewczym.

FOTOWOLTAIKA

Słoneczna Siła Rolnictwa

Słoneczna Siła Rolnictwa to społeczny projekt dedykowany rolnikom, mający na celu wspieranie budowy farm fotowoltaicznych na terenach rolnych. Inicjatywa ta ma na celu przyczynić się do rozwoju zrównoważonego rolnictwa, poprzez promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zwiększanie samowystarczalności energetycznej wśród rolników.

W ramach projektu, rolnicy otrzymują informacje edukacyjne na temat korzyści z budowy i eksploatacji farm fotowoltaicznych, takie jak obniżenie kosztów energii, zwiększenie samowystarczalności energetycznej, a także możliwość generowania dodatkowego dochodu poprzez sprzedaż nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci energetycznej.

Projekt oferuje także wsparcie finansowe dla rolników zainteresowanych budową farm fotowoltaicznych, w postaci dotacji i niskooprocentowanych pożyczek. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę wysokie początkowe koszty inwestycji w technologię fotowoltaiczną.

Dodatkowo, „Słoneczna Siła Rolnictwa” dostarcza wsparcie techniczne i doradztwo w zakresie planowania, instalacji i utrzymania farm fotowoltaicznych. Jest to kluczowe dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej eksploatacji tych systemów.

Celami tego projektu są nie tylko transformacja energetyczna i promowanie zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich, ale także stworzenie nowych miejsc pracy i możliwości rozwoju w sektorze odnawialnych źródeł energii. „Wiatr Wspierający Rolnictwo” to społeczny projekt mający na celu promowanie i wspieranie budowy elektrowni wiatrowych wśród społeczności rolniczych. Projekt ten jest inicjatywą mającą na celu zrównoważenie energii oraz promowanie ekologicznego i zrównoważonego rolnictwa, jednocześnie pomagając rolnikom zmniejszyć koszty energii.

Elektrownie wiatrowe

Wiatr Wspierający Rolnictwo

Wiatr Wspierający Rolnictwo to społeczny projekt mający na celu promowanie i wspieranie budowy elektrowni wiatrowych wśród społeczności rolniczych. Projekt ten jest inicjatywą mającą na celu zrównoważenie energii oraz promowanie ekologicznego i zrównoważonego rolnictwa, jednocześnie pomagając rolnikom zmniejszyć koszty energii.

W ramach projektu, rolnicy otrzymują informacje edukacyjne na temat korzyści z elektrowni wiatrowych, takich jak zmniejszenie zależności od tradycyjnych źródeł energii, obniżenie kosztów energii, a nawet potencjał do generowania dodatkowych dochodów poprzez sprzedaż nadmiaru energii do lokalnej sieci.

Projekt oferuje również wsparcie finansowe dla rolników zainteresowanych budową elektrowni wiatrowych na swojej ziemi, w formie dotacji i niskooprocentowanych pożyczek. Dodatkowo, oferuje pomoc techniczną i konsultacje w zakresie planowania, instalacji i utrzymania elektrowni.

„Wiatr Wspierający Rolnictwo” to projekt mający na celu nie tylko transformację energetyczną na obszarach wiejskich, ale również stymulowanie lokalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z sektorem odnawialnych źródeł energii.